Πολιτικη

Πολιτικη

/ / /

Τρι, 22 Οκτ 2013

Ιστορικό Νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο, Περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2013, παραχωρεί το δικαίωμα στον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παύει τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων ημικρατικών οργανισμών μέσα σε περίοδο 6 μηνών από την ανάληψη της Προεδρίας της χώρας, και να προβαίνει σε διορισμό καινούργιων διοικητικών συμβούλων.

Το σκεπτικό πίσω από το νομοσχέδιο είναι απλό. Εφόσον οι ημικρατικοί οργανισμοί αποτελούν μέρος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για να μπορέσει η εκάστοτε κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης της, θα πρέπει να έχει διορισμένα διοικητικά συμβούλια στους ημικρατικούς οργανισμούς που να συμφωνούν με την πολιτική της και να είναι διαθετιμένα να την εφαρμόσουν στην πράξη. Ιδιαίτερα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο, για τους ημικρατικούς, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης θα επιτρέψει στα πιο ικανά άτομα, μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες, να διοικήσουν τους ημικρατικούς οργανισμούς, προς όφελος της κοινωνίας.

Το νομοσχέδιο ήταν έτοιμο για ψήφιση στη βουλή από τον περασμένο Ιούλιο, αλλά με συμφωνία των κομμάτων η ψήφιση του αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο. Βρέθηκε ξανά στην ημερήσια διάταξη της βουλής στις 12 Σεπτεμβρίου αλλά και πάλι είχε αναβληθεί για 2 επιπρόσθετες εβδομάδες. Μπήκε ξανά στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας της βουλής στις 26 Σεπτεμβρίου, στην οποία και ψηφίστηκε σε νόμο.

Επειδή όμως είχαν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από την ανάληψη της Προεδρίας από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε καταθέσει τροπολογία ώστε η περίοδος που θα δίνει το δικαίωμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαλύει τα υφιστάμενα διοικητικά συμβούλια και να διορίζει καινούργια, επεκταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αναλαμβάνει την Προεδρία της χώρας.

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 30 βουλευτές από το ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, τους Οικολόγους, το ΕΥΡΩΚΟ και ο Ζαχαρίας Κουλίας, ενώ το καταψήφισαν 20 βουλευτές του ΑΚΕΛ και ο Νίκος Κουτσού. Οι 4 βουλευτές της ΕΔΕΚ τήρησαν αποχή. 

Η Επόμενη Μέρα

Τώρα που το νομοσχέδιο έχει ψηφισθεί από τη Βουλή, θα πρέπει να βρεθούν οι νομικοί τρόποι για να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:

 

1.    Οι καλύτεροι, και οι ικανότεροι, σε σχέση με τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου οργανισμού, θα αναλάβουν τις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις,

2.    Οι υποψήφιοι για τα διοικητικά συμβούλια θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα ήταν καλό να ανακοινωθούν από πριν, και θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις, και

3.    Διαφάνεια στο σύστημα επιλογής ώστε να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι επιλέγονται οι άριστοι.

Εισήγηση Δημοκρατικού Συναγερμού

 

Α. Κριτήρια

Είναι πολύ σημαντικό, πριν ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των διοικητικών συμβουλίων, να τεθούν τα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι χωριστά σε τρεις κατηγορίες:

 

1.    Γενικά Κριτήρια

Τα Γενικά κριτήρια θα εφαρμόζονται για όλους τους υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους για όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς, και θα εστιάζονται στο ήθος, το κύρος, την εντιμότητα, την ακεραιότητα χαρακτήρα, και το αξιόχρεο των υποψηφίων. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί πως οι υποψήφιοι διοικητικοί σύμβουλοι δεν θα έχουν σύγκρουση συμφερόντων με τον οργανισμό για τον οποίον προτείνονται ή/και ενδιαφέρονται.

Για να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το κάθε μέλος θα πρέπει:

 

·         Να μην έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης.

 

·         Να μην έχει άλλη ουσιαστική σχέση µε την επιχείρηση, η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του και συγκεκριμένα δεν πρέπει να είναι προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών προς τον Οργανισμό.

 

·         Να αποφεύγει οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα ή αρμοδιότητα σε άλλο Οργανισμό ή Επιχείρηση που έρχεται σε σύγκρουση με τις αρμοδιότητες του ως Μέλος του Ημικρατικού Οργανισμού ή/και με τα συμφέροντα του Οργανισμού.

Τα πιο πάνω θα πρέπει να τηρούνται ακόμα και στην περίπτωση όπου η σχέση, όπως περιγράφεται πιο πάνω, είναι άμεση ή μέσω συνδεδεμένης ή θυγατρικής επιχείρησης ή εταιρείας όπου ο υποψήφιος είναι κύριος μέτοχος.

Νοείται ότι πως μαζί με το βιογραφικό σημείωμα ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, καθώς επίσης βεβαίωση πως δεν έχει κηρύξει πτώχευση. Επίσης ο κάθε υποψήφιος διοικητικός σύμβουλος θα πρέπει να έχει τακτοποιημένα τα φορολογικά του και να μην έχει οφειλές στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

 

 

2.    Εξειδικευμένα Κριτήρια

Τα εξειδικευμένα κριτήρια θα είναι διαφορετικά για κάθε οργανισμό και θα έχουν σχέση με τα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα του κάθε υποψηφίου, την εργασιακή πείρα, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Και αυτό επειδή ο κάθε ημικρατικός οργανισμός δραστηριοποιείται σε διαφορετική αγορά ή έχει άλλη αποστολή, και απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις της συγκεκριμένης αγοράς ή του αντικειμένου και εξειδικευμένα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Νοείται πως ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με το βιογραφικό του και αποδεικτικά στοιχεία για τα όλα τα προσόντα που θα αναφέρονται σε αυτό.

 

3.    Κριτήρια που απορρέουν από πρόνοιες του Μνημονίου (παράγραφος 3.6)

Η ύπαρξη και η εφαρμογή των προνοιών του μνημονίου, σε σχέση με τους ημικρατικούς οργανισμούς, είναι σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα σε οργανισμούς οι οποίοι θα αποκρατικοποιηθούν. Κατ’ αρχάς τα άτομα που θα επιλεγούν πρέπει να πιστεύουν στην πολιτική της κυβέρνηση και στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως κράτος, έναντι των δανειστών μας, και πρέπει να έχουν και γνώσεις που αφορούν αποκρατικοποιήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα διοικητικά συμβούλια των Αρχών Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρισμού και Λιμένων.

 

Β. Διαδικασία Επιλογής

Κομματικές λίστες δεν έχουν θέση στην εποχή που ζούμε. Φυσικά αυτό δεν αποκλείει τα ικανά κομματικά στελέχη από το να είναι υποψήφιοι για τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, εφόσον πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια. Στόχος είναι οι ημικρατικοί οργανισμοί να διοικούνται από ικανά και άξια άτομα.

Ο κάθε αρμόδιος υπουργός με βάση τα πιο πάνω, κατά την άποψη μας, αντικειμενικά κριτήρια, να προτείνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο τα κατάλληλα άτομα που θα στελεχώσουν τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων ημικρατικών οργανισμών.

Εάν το Σύνταγμα της Δημοκρατίας δεν επιτρέπει τη δια νόμου επιβαλλόμενη διαβούλευση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να το πράξει μονομερώς.

Τελική Απόφαση

Η τελική απόφαση για τους διορισμούς των μελών των διοικητικών συμβουλίων παραμένει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα λαμβάνει τις εισηγήσεις των αρμόδιων Υπουργών και αφού τα αξιολογεί, θα προβαίνει στους τελικούς διορισμούς.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε την πρόσφατα τροποποιημένη νομοθεσία που αναφέρει ρητά πως κανένα μέλος διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να υπηρετήσει πέραν από δύο θητείες σε διοικητικό συμβούλιο ημικρατικού οργανισμού.

Διαδικαστικά και Εσωτερικός Έλεγχος

Για να διασφαλισθεί η καλή λειτουργία των ημικρατικών οργανισμών θα πρέπει τα άτομα τα οποία θα αναλαμβάνουν τις διοικητικές θέσεις να ελέγχονται και να είναι υπόλογοι των πράξεων τους. Αυτό άλλωστε επιβάλλει και η θέληση της κοινωνίας, ώστε τα φαινόμενα που παρατηρούμε τώρα να εκλείψουν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο.

Με το διορισμό του κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να υπογράφει και να δεσμεύεται με τα ακόλουθα:

 

·         Δήλωση για προσωπική ευθύνη – θα δεσμεύει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πως θα φέρουν προσωπική ευθύνη για τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν. Αυτό θα ισχυροποιήσει τη διαφάνεια και θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό ατασθαλίες και προχειρότητες, αφού οι διοικητικοί σύμβουλοι θα υποχρεώνονται να μελετούν και να αιτιολογούν τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν.

 

·         Πόθεν έσχες – με το διορισμό τους όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα υποχρεώνονται να συμπληρώνουν και να παραδίδουν πλήρες κατάλογο με τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το ίδιο θα πράττουν και με τη λήξη της θητείας τους. Τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν δικαιολογούνται θα εξετάζονται. Νοείται πως κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι διοικητικοί σύμβουλοι θα μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή από την αρμόδια υπηρεσία.

 

·         Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας – το κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου ημικρατικού οργανισμού θα δηλώνει συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη λειτουργία των Ημικρατικών που θα εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κώδικας θα διασφαλίσει πως η λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων θα διέπεται από βασικές αρχές και πως οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων θα λαμβάνονται με αμεροληψία, διαφάνεια και στη βάση έγκυρης πληροφόρησης. Επίσης θα διασφαλίζει πως θα υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων και σωστές διαδικασίες ελέγχου.

Οι πιο πάνω βεβαιώσεις θα υπογράφονται ετησίως. Νοείται, πως στην περίπτωση που μέλος διοικητικού συμβουλίου ημικρατικού οργανισμού παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να παύσει τον εν λόγω διοικητικό σύμβουλο και να τον αντικαταστήσει, εάν δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση ή αν συμβεί επανειλημμένως.

 

 

Καλύτερο Πλαίσιο Λειτουργίας Ημικρατικών Οργανισμών

Τα Συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών πρέπει να έχουν περιορισμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά το πρότυπο των συμβουλίων ιδιωτικών εταιριών και να εστιάζονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην άσκηση ελέγχου. Πρέπει να είναι υπεύθυνα και υπόλογα για τη χάραξη στρατηγικού σχεδίου του οργανισμού τους προς επίτευξη των στόχων της πενταετίας, για την ετοιμασία του προϋπολογισμού, για τον οικονομικό έλεγχο, καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, και να μεριμνούν ώστε ο οργανισμός να έχει διαφανείς και σύγχρονες διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και οικονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ. Τα Συμβούλια θα ασκούν έλεγχο και θα προβαίνουν στις απαραίτητες διαπιστωτικές πράξεις ότι ο οργανισμός ακολουθεί με συνέπεια τις διαδικασίες του.

Για να επιτευχθεί καλύτερος διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, και με βάση καλές πρακτικές, κρίνεται σκόπιμο όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να μην είναι και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να ηγείται του διοικητικού συμβουλίου και να διασφαλίζει την αποτελεσματική του συμβολή στη διακυβέρνηση του Οργανισμού, ενώ ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της στρατηγικής και τη διαχείριση της παροχής των υπηρεσιών του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των μελών εκάστου των διοικητικών συμβουλίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διεύθυνση του Οργανισμού.

Η αρμοδιότητα προσλήψεων και προαγωγών επιβάλλεται να φύγει από τα Διοικητικά Συμβούλια. Η διαδικασία προσλήψεων και προαγωγών θα πρέπει να ανατεθεί, μέσα από νομοθετική ρύθμιση, σε κεντρικό φορέα. Αυτό θα απελευθερώσει χρόνο και ενεργεία από τα διοικητικά συμβούλια και θα μειώσει τυχόν κομματικό ή άλλο παρεμβατισμό, καθώς επίσης θα διασφαλίσει υψηλοτέρα επίπεδα αξιοκρατίας.

Ως εκ τούτου, προτείνεται η ανάθεση των καθηκόντων αυτών στην ΕΔΥ, ουσιαστικά επαναφέροντας τη συνταγματική πρόνοια του άρθρου 122 του Συντάγματος. Με την ανάθεση των καθηκόντων αυτών, η ΕΔΥ θα είναι ο αρμόδιος φορέας για το διορισμό των Γενικών Διευθυντών των ημικρατικών οργανισμών, καθώς επίσης και για αρμοδιότητες διορισμού και προαγωγής των εργαζομένων στους ημικρατικούς οργανισμούς.

Για το σκοπό προτείνεται όπως τα μέλη της ΕΔΥ αυξηθούν από 5 σε 7, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο όγκο εργασίας.

 

Πολιτική Απόφαση

Για το πώς θα λαμβάνει αποφάσεις η ΕΔΥ για θέματα προσλήψεων και προαγωγών των εργαζομένων θα πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση. Οι επιλογές για τον τρόπο είναι 3:

 

1.    Να εφαρμοστεί η νομοθεσία που είναι σε ισχύ για τη δημόσια υπηρεσία.

2.    Να εφαρμοστεί η οικεία νομοθεσία του κάθε οργανισμού.

3.    Να εφαρμοστούν οι κανονισμοί της ΕΔΥ μέχρι την έκδοση καινούργιων κανονισμών για το θέμα (μεταβατική λύση).

 

 

 

 

Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2013

 

 

Ιστορικό Νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο, Περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2013, παραχωρεί το δικαίωμα στον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παύει τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων ημικρατικών οργανισμών μέσα σε περίοδο 6 μηνών από την ανάληψη της Προεδρίας της χώρας, και να προβαίνει σε διορισμό καινούργιων διοικητικών συμβούλων.

Το σκεπτικό πίσω από το νομοσχέδιο είναι απλό. Εφόσον οι ημικρατικοί οργανισμοί αποτελούν μέρος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για να μπορέσει η εκάστοτε κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης της, θα πρέπει να έχει διορισμένα διοικητικά συμβούλια στους ημικρατικούς οργανισμούς που να συμφωνούν με την πολιτική της και να είναι διαθετιμένα να την εφαρμόσουν στην πράξη. Ιδιαίτερα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο, για τους ημικρατικούς, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης θα επιτρέψει στα πιο ικανά άτομα, μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες, να διοικήσουν τους ημικρατικούς οργανισμούς, προς όφελος της κοινωνίας.

Το νομοσχέδιο ήταν έτοιμο για ψήφιση στη βουλή από τον περασμένο Ιούλιο, αλλά με συμφωνία των κομμάτων η ψήφιση του αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο. Βρέθηκε ξανά στην ημερήσια διάταξη της βουλής στις 12 Σεπτεμβρίου αλλά και πάλι είχε αναβληθεί για 2 επιπρόσθετες εβδομάδες. Μπήκε ξανά στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας της βουλής στις 26 Σεπτεμβρίου, στην οποία και ψηφίστηκε σε νόμο.

Επειδή όμως είχαν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από την ανάληψη της Προεδρίας από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε καταθέσει τροπολογία ώστε η περίοδος που θα δίνει το δικαίωμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαλύει τα υφιστάμενα διοικητικά συμβούλια και να διορίζει καινούργια, επεκταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αναλαμβάνει την Προεδρία της χώρας.

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 30 βουλευτές από το ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, τους Οικολόγους, το ΕΥΡΩΚΟ και ο Ζαχαρίας Κουλίας, ενώ το καταψήφισαν 20 βουλευτές του ΑΚΕΛ και ο Νίκος Κουτσού. Οι 4 βουλευτές της ΕΔΕΚ τήρησαν αποχή. 

Η Επόμενη Μέρα

Τώρα που το νομοσχέδιο έχει ψηφισθεί από τη Βουλή, θα πρέπει να βρεθούν οι νομικοί τρόποι για να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:

 

1.    Οι καλύτεροι, και οι ικανότεροι, σε σχέση με τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου οργανισμού, θα αναλάβουν τις συγκεκριμένες διοικητικές θέσεις,

2.    Οι υποψήφιοι για τα διοικητικά συμβούλια θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα ήταν καλό να ανακοινωθούν από πριν, και θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις, και

3.    Διαφάνεια στο σύστημα επιλογής ώστε να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι επιλέγονται οι άριστοι.

Εισήγηση Δημοκρατικού Συναγερμού

 

Α. Κριτήρια

Είναι πολύ σημαντικό, πριν ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των διοικητικών συμβουλίων, να τεθούν τα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι χωριστά σε τρεις κατηγορίες:

 

1.    Γενικά Κριτήρια

Τα Γενικά κριτήρια θα εφαρμόζονται για όλους τους υποψήφιους διοικητικούς συμβούλους για όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς, και θα εστιάζονται στο ήθος, το κύρος, την εντιμότητα, την ακεραιότητα χαρακτήρα, και το αξιόχρεο των υποψηφίων. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί πως οι υποψήφιοι διοικητικοί σύμβουλοι δεν θα έχουν σύγκρουση συμφερόντων με τον οργανισμό για τον οποίον προτείνονται ή/και ενδιαφέρονται.

Για να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου, το κάθε μέλος θα πρέπει:

 

·         Να μην έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης.

 

·         Να μην έχει άλλη ουσιαστική σχέση µε την επιχείρηση, η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του και συγκεκριμένα δεν πρέπει να είναι προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών προς τον Οργανισμό.

 

·         Να αποφεύγει οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα ή αρμοδιότητα σε άλλο Οργανισμό ή Επιχείρηση που έρχεται σε σύγκρουση με τις αρμοδιότητες του ως Μέλος του Ημικρατικού Οργανισμού ή/και με τα συμφέροντα του Οργανισμού.

Τα πιο πάνω θα πρέπει να τηρούνται ακόμα και στην περίπτωση όπου η σχέση, όπως περιγράφεται πιο πάνω, είναι άμεση ή μέσω συνδεδεμένης ή θυγατρικής επιχείρησης ή εταιρείας όπου ο υποψήφιος είναι κύριος μέτοχος.

Νοείται ότι πως μαζί με το βιογραφικό σημείωμα ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, καθώς επίσης βεβαίωση πως δεν έχει κηρύξει πτώχευση. Επίσης ο κάθε υποψήφιος διοικητικός σύμβουλος θα πρέπει να έχει τακτοποιημένα τα φορολογικά του και να μην έχει οφειλές στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

 

 

2.    Εξειδικευμένα Κριτήρια

Τα εξειδικευμένα κριτήρια θα είναι διαφορετικά για κάθε οργανισμό και θα έχουν σχέση με τα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα του κάθε υποψηφίου, την εργασιακή πείρα, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Και αυτό επειδή ο κάθε ημικρατικός οργανισμός δραστηριοποιείται σε διαφορετική αγορά ή έχει άλλη αποστολή, και απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις της συγκεκριμένης αγοράς ή του αντικειμένου και εξειδικευμένα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Νοείται πως ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με το βιογραφικό του και αποδεικτικά στοιχεία για τα όλα τα προσόντα που θα αναφέρονται σε αυτό.

 

3.    Κριτήρια που απορρέουν από πρόνοιες του Μνημονίου (παράγραφος 3.6)

Η ύπαρξη και η εφαρμογή των προνοιών του μνημονίου, σε σχέση με τους ημικρατικούς οργανισμούς, είναι σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα σε οργανισμούς οι οποίοι θα αποκρατικοποιηθούν. Κατ’ αρχάς τα άτομα που θα επιλεγούν πρέπει να πιστεύουν στην πολιτική της κυβέρνηση και στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως κράτος, έναντι των δανειστών μας, και πρέπει να έχουν και γνώσεις που αφορούν αποκρατικοποιήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα διοικητικά συμβούλια των Αρχών Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρισμού και Λιμένων.

 

Β. Διαδικασία Επιλογής

Κομματικές λίστες δεν έχουν θέση στην εποχή που ζούμε. Φυσικά αυτό δεν αποκλείει τα ικανά κομματικά στελέχη από το να είναι υποψήφιοι για τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών, εφόσον πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια. Στόχος είναι οι ημικρατικοί οργανισμοί να διοικούνται από ικανά και άξια άτομα.

Ο κάθε αρμόδιος υπουργός με βάση τα πιο πάνω, κατά την άποψη μας, αντικειμενικά κριτήρια, να προτείνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο τα κατάλληλα άτομα που θα στελεχώσουν τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων ημικρατικών οργανισμών.

Εάν το Σύνταγμα της Δημοκρατίας δεν επιτρέπει τη δια νόμου επιβαλλόμενη διαβούλευση με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να το πράξει μονομερώς.

Τελική Απόφαση

Η τελική απόφαση για τους διορισμούς των μελών των διοικητικών συμβουλίων παραμένει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα λαμβάνει τις εισηγήσεις των αρμόδιων Υπουργών και αφού τα αξιολογεί, θα προβαίνει στους τελικούς διορισμούς.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε την πρόσφατα τροποποιημένη νομοθεσία που αναφέρει ρητά πως κανένα μέλος διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να υπηρετήσει πέραν από δύο θητείες σε διοικητικό συμβούλιο ημικρατικού οργανισμού.

Διαδικαστικά και Εσωτερικός Έλεγχος

Για να διασφαλισθεί η καλή λειτουργία των ημικρατικών οργανισμών θα πρέπει τα άτομα τα οποία θα αναλαμβάνουν τις διοικητικές θέσεις να ελέγχονται και να είναι υπόλογοι των πράξεων τους. Αυτό άλλωστε επιβάλλει και η θέληση της κοινωνίας, ώστε τα φαινόμενα που παρατηρούμε τώρα να εκλείψουν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο.

Με το διορισμό του κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να υπογράφει και να δεσμεύεται με τα ακόλουθα:

 

·         Δήλωση για προσωπική ευθύνη – θα δεσμεύει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πως θα φέρουν προσωπική ευθύνη για τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν. Αυτό θα ισχυροποιήσει τη διαφάνεια και θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό ατασθαλίες και προχειρότητες, αφού οι διοικητικοί σύμβουλοι θα υποχρεώνονται να μελετούν και να αιτιολογούν τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν.

 

·         Πόθεν έσχες – με το διορισμό τους όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα υποχρεώνονται να συμπληρώνουν και να παραδίδουν πλήρες κατάλογο με τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το ίδιο θα πράττουν και με τη λήξη της θητείας τους. Τυχόν διαφοροποιήσεις που δεν δικαιολογούνται θα εξετάζονται. Νοείται πως κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι διοικητικοί σύμβουλοι θα μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή από την αρμόδια υπηρεσία.

 

·         Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας – το κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου ημικρατικού οργανισμού θα δηλώνει συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη λειτουργία των Ημικρατικών που θα εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κώδικας θα διασφαλίσει πως η λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων θα διέπεται από βασικές αρχές και πως οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων θα λαμβάνονται με αμεροληψία, διαφάνεια και στη βάση έγκυρης πληροφόρησης. Επίσης θα διασφαλίζει πως θα υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων και σωστές διαδικασίες ελέγχου.

Οι πιο πάνω βεβαιώσεις θα υπογράφονται ετησίως. Νοείται, πως στην περίπτωση που μέλος διοικητικού συμβουλίου ημικρατικού οργανισμού παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να παύσει τον εν λόγω διοικητικό σύμβουλο και να τον αντικαταστήσει, εάν δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση ή αν συμβεί επανειλημμένως.

 

 

Καλύτερο Πλαίσιο Λειτουργίας Ημικρατικών Οργανισμών

Τα Συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών πρέπει να έχουν περιορισμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά το πρότυπο των συμβουλίων ιδιωτικών εταιριών και να εστιάζονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην άσκηση ελέγχου. Πρέπει να είναι υπεύθυνα και υπόλογα για τη χάραξη στρατηγικού σχεδίου του οργανισμού τους προς επίτευξη των στόχων της πενταετίας, για την ετοιμασία του προϋπολογισμού, για τον οικονομικό έλεγχο, καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, και να μεριμνούν ώστε ο οργανισμός να έχει διαφανείς και σύγχρονες διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και οικονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ. Τα Συμβούλια θα ασκούν έλεγχο και θα προβαίνουν στις απαραίτητες διαπιστωτικές πράξεις ότι ο οργανισμός ακολουθεί με συνέπεια τις διαδικασίες του.

Για να επιτευχθεί καλύτερος διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, και με βάση καλές πρακτικές, κρίνεται σκόπιμο όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να μην είναι και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να ηγείται του διοικητικού συμβουλίου και να διασφαλίζει την αποτελεσματική του συμβολή στη διακυβέρνηση του Οργανισμού, ενώ ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της στρατηγικής και τη διαχείριση της παροχής των υπηρεσιών του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των μελών εκάστου των διοικητικών συμβουλίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διεύθυνση του Οργανισμού.

Η αρμοδιότητα προσλήψεων και προαγωγών επιβάλλεται να φύγει από τα Διοικητικά Συμβούλια. Η διαδικασία προσλήψεων και προαγωγών θα πρέπει να ανατεθεί, μέσα από νομοθετική ρύθμιση, σε κεντρικό φορέα. Αυτό θα απελευθερώσει χρόνο και ενεργεία από τα διοικητικά συμβούλια και θα μειώσει τυχόν κομματικό ή άλλο παρεμβατισμό, καθώς επίσης θα διασφαλίσει υψηλοτέρα επίπεδα αξιοκρατίας.

Ως εκ τούτου, προτείνεται η ανάθεση των καθηκόντων αυτών στην ΕΔΥ, ουσιαστικά επαναφέροντας τη συνταγματική πρόνοια του άρθρου 122 του Συντάγματος. Με την ανάθεση των καθηκόντων αυτών, η ΕΔΥ θα είναι ο αρμόδιος φορέας για το διορισμό των Γενικών Διευθυντών των ημικρατικών οργανισμών, καθώς επίσης και για αρμοδιότητες διορισμού και προαγωγής των εργαζομένων στους ημικρατικούς οργανισμούς.

Για το σκοπό προτείνεται όπως τα μέλη της ΕΔΥ αυξηθούν από 5 σε 7, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο όγκο εργασίας.

 

Πολιτική Απόφαση

Για το πώς θα λαμβάνει αποφάσεις η ΕΔΥ για θέματα προσλήψεων και προαγωγών των εργαζομένων θα πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση. Οι επιλογές για τον τρόπο είναι 3:

 

1.    Να εφαρμοστεί η νομοθεσία που είναι σε ισχύ για τη δημόσια υπηρεσία.

2.    Να εφαρμοστεί η οικεία νομοθεσία του κάθε οργανισμού.

3.    Να εφαρμοστούν οι κανονισμοί της ΕΔΥ μέχρι την έκδοση καινούργιων κανονισμών για το θέμα (μεταβατική λύση).

 

 

 

 

Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2013

 

 

[διαβάστε περισσότερα...]
Κυρ, 20 Οκτ 2013

 

 

 

Πολιτικό Γραφείο της 20ης Οκτωβρίου 2013

 

Φίλοι μου,

 

Αγαπητά Μέλη του Πολιτικού Γραφείου,

 

Φίλε Υπουργέ των Οικονομικών,

 

Σας καλωσορίζω και σε αυτή την ολοήμερη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου. Δίνουμε σήμερα συνέχεια στον προβληματισμό μας με συλλογικότητα και ευθύνη, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην μεγάλη μας αποστολή.

 

Να φτιάξουμε μια καλύτερη Κύπρο.

 

Το αισθανόμαστε όλοι καθημερινά. Οι πολίτες έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στη νέα διακυβέρνηση και στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Αναμένουν και απαιτούν από εμάς να σπάσουμε τα αδιέξοδα. Να βάλουμε οριστικό τέλος στις παθογένειες και τις αναχρονιστικές νοοτροπίες που μας οδήγησαν μέχρις εδώ.

Να δώσουμε ξανά στην Κύπρο και την οικονομία της, το κύρος και την αξιοπιστία που μας αξίζει. Να θέσουμε το στέρεο υπόβαθρο και να οδηγήσουμε τη χώρα στην ανάπτυξη και την ευημερία.

Είναι πολύ βαρύ το χρέος μας. Εξαιρετικά δύσκολες οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Αυτές τις προσδοκίες όμως, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τις διαψεύσουμε.

Για εμάς, ο δρόμος της ριζοσπαστικής αλλαγής είναι μονόδρομος. Διατρανώνουμε και σήμερα την αποφασιστικότητά μας να είμαστε οι πρωταγωνιστές της μεταρρύθμισης, όχι οι συνεχιστές του ίδιου προβλήματος. 

Να είμαστε η πολιτική δύναμη που θα θέσει οριστικό τέλος στους συμβιβασμούς, τα εύηχα συνθήματα, και τις επιφανειακές προσεγγίσεις. Όλα εκείνα τα συστατικά που πολλαπλασίασαν τα προβλήματα και δημιούργησαν αγκυλώσεις, που φορτώθηκαν στα παιδιά μας. Τις πολιτικές και πρακτικές εκείνες που οδήγησαν τη χώρα μας μπροστά στην οικονομική χρεοκοπία, αλλά και στη χρεοκοπία αρχών και αξιών.

Το τι είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και ο πρόεδρος Αναστασιάδης με την εκλογή του είναι καλά γνωστό σε όλους μας.

Κάθε πολίτης πλέον αντιλαμβάνεται το μεγάλο κόστος της απραξίας και των πολιτικών που θέτουν πάνω από το Εθνικό, το κομματικό συμφέρον.

Όπως και τη μεγάλη αξία της  ευθύνης να λαμβάνεις αποφάσεις, που όσο και αν αντιστρέφονται το λαϊκό αίσθημα, εξυπηρετούν το μέλλον και την προοπτική της πατρίδας.

Σήμερα, έχουμε ενώπιον μας μία δανειακή σύμβαση πολύ σκληρή και ένα επώδυνο πρόγραμμα προσαρμογής. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα το τηρήσουμε, τόσο στην εφαρμογή του, όσο και στα χρονοδιαγράμματα.

Συνεπάγονται οδυνηρές θυσίες για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού μας, οδυνηρές θυσίες για ευρύτατα στρώματα του λαού μας, οδυνηρές θυσίες στη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, τους μικρομεσαίους.

Η δύσκολη αυτή επιλογή συνιστά, δυστυχώς, μονόδρομο. Είναι ο μόνος τρόπος για να οδηγηθεί η χώρα μας στην απαραίτητη εξυγίανση και ανάκαμψη της οικονομίας.

Έχουμε ακόμη την υποχρέωση να ενσωματώσουμε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε από καιρό να είχαμε υιοθετήσει από μόνοι μας. Κάτι που σχεδόν όλοι ανεξαίρετα αναβάλλαμε, φοβούμενοι το πολιτικό κόστος.

Σήμερα παρουσιάζεται και μια μοναδική ευκαιρία για να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις και τις αγκυλώσεις δεκαετιών. Στρεβλώσεις που δημιούργησαν ανισότητες και μικρά βασίλεια. Αγκυλώσεις που έχουν διαχωρίσει τους πολίτες σε προνομιούχους και μη.

 

Φίλες και Φίλοι,

 

Τρεις άξονες καθορίζουν την πολιτική μας.

Ο πρώτος άξονας, έχει να κάνει με τη σταθεροποίηση της πορείας της χώρας, μετά τον μεγάλο οικονομικό σεισμό που υπέστη τον περασμένο Μάρτιο.

Έχουμε μπροστά μας δύσκολες συνθήκες. Οι αυξημένες φορολογίες σε ΦΠΑ και καύσιμα, όπως έχουν ήδη ψηφισθεί από τη Βουλή, αλλά και η περαιτέρω μείωση των κρατικών δαπανών, αναμένεται πως θα εντείνουν τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την ώρα μάλιστα, που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού μας τομέα.

Έχουμε υποχρέωση να πούμε την αλήθεια στον κόσμο.

Δεν έχει νόημα να χαϊδεύουμε αυτιά. Σημασία για εμάς έχει να είμαστε χρήσιμοι, ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί για την πατρίδα μας.

Το 2014 δεν θα είναι εύκολη χρονιά. Ούτε για τα νοικοκυριά, ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε για τον τραπεζικό τομέα και την οικονομία γενικότερα. Το χειρότερο, είναι η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση των ποσοστών της ανεργίας.

Το 2014 όμως, μπορεί να αποτελέσει τη χρονιά της μεγάλης καμπής που θα μας οδηγήσει στην ανάκαμψη.

Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται να συνεχίσουμε με συνέπεια την πολιτική της εξυγίανσης και της μεταρρύθμισης, τόσο του χρηματοπιστωτικού μας τομέα, όσο και της οικονομίας του τόπου και του δημοσίου ευρύτερα.

Έτσι θα περάσουμε από τη βαθιά ύφεση στη μεσοπρόθεσμη σταθεροποίηση και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, κατοχυρώνοντας το μέλλον των επόμενων γενεών και τη θέση της χώρας μας, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στο ευρώ.

Ήδη, ο Υπουργός των Οικονομικών έχει καταθέσει ένα πολύ απαιτητικό και τολμηρό προϋπολογισμό ενώπιον της Βουλής των αντιπροσώπων.

Ένα προϋπολογισμό που έχει ως βάση τη μείωση των εξόδων και όχι την επιβολή νέων φορολογιών. Που οι προβλέψεις του δεν βασίζονται στην υπεραισιοδοξία, αλλά τον ρεαλισμό.

Που είναι εξαιρετικά προσεγμένος και λαμβάνει υπόψη ακόμη και το ενδεχόμενο τα πράγματα να πάνε πιο αρνητικά από ότι προβλέπεται.

Το να μην χρειαζόμαστε κάθε 2-3 μήνες νέες αναθεωρήσεις στόχων και συζήτηση νέων φορολογιών, αποτελεί από μόνο του τεράστια αλλαγή νοοτροπίας. Δημιουργεί εμπιστοσύνη στην οικονομία.

Η ύφεση για το 2013 αναμένεται να είναι αισθητά μικρότερη από το 9% που προβλέπει η δανειακή σύμβαση.

Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την θετική πρώτη αξιολόγηση της τρόικας, δείχνει ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, εμείς παρουσιάζουμε τα πρώτα δείγματα ελέγχου της κρίσης πολύ πιο γρήγορα.

Ευελπιστούμε και στη δεύτερη αξιολόγηση της Τρόικας σε λίγες βδομάδες, να πετύχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα. Με την απόλυτη όμως συνειδητοποίηση ότι είμαστε ακόμη στην αρχή της επίπονης διαδρομής.

Δεν μπορώ ακόμη, να αφήσω ασχολίαστη την υπεύθυνη και πατριωτική συμπεριφορά των Κυπρίων πολιτών. Σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και πρόσφατα σε σχέση με το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.

Οι πολίτες στέλνουν ξεκάθαρο το μήνυμα ότι αυτόν τον τόπο θα τον σώσουμε. Ότι κοινή μας απόφαση είναι, να κάνουμε ότι χρειάζεται για να βγούμε από το μνημόνιο όσο νωρίτερα γίνεται.

Ανταποκρινόμενοι στην πρωτοφανή ανταπόκριση της κοινωνίας στην πληρωμή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, καταθέσαμε κατεπειγόντως πρόταση νόμου την περασμένη Πέμπτη στη βουλή, πετυχαίνοντας να επεκταθεί ο χρόνος της έκπτωσης 10%, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.

Έχουμε επίσης υποσχεθεί πως θα επιχειρήσουμε να μειώσουμε την επιβάρυνση του Κύπριου φορολογούμενου από τη συγκεκριμένη φορολογία.

Τόσο με ανακατανομή του προϋπολογισμού και περισσότερες εξοικονομήσεις, όσο και μέσο της πιο ενδελεχούς καταγραφής και φορολόγησης των ακινήτων, επιτυχαίνοντας ακόμη μεγαλύτερη στόχευση.

 

 

Φίλοι μου,

 

Η πικρή αλήθεια είναι, ότι όσο καλά και να διαχειριστούμε την κρίση, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην κοινωνία θα συνεχίσουν να διογκώνονται, μέχρι να πετύχουμε την ανάκαμψη. 

Μαζί με την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, σε αυτή την έκτακτη κατάσταση έχουμε τεράστια υποχρέωση να κατανέμουμε με δίκαιο τρόπο και με ευαισθησία τα βάρη της κρίσης.

Να είμαστε κοινωνικά δίκαιοι, ιδιαίτερα προς τα πραγματικά μεγάλα θύματα της οικονομικής τραγωδίας.

Θα αποτελέσει ασυγχώρητη κοινωνική αδικία ο διαχωρισμός μεταξύ προνομιούχων και αδικημένων.

Δεν μπορεί η επικέντρωση της προσοχής και της φροντίδας μας να είναι μόνο σε όσους έχουν δουλειά και έχασαν μερικά από τα προνόμια τους.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας θα είναι οι άνεργοι, και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαλύθηκαν και τις οποίες είτε θα πρέπει να «αναστήσουμε», είτε να κατευθύνουμε σε άλλους τομείς.

Θα λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τους προστατευμένους, αλλά και τις πολλές άλλες χιλιάδες εργαζομένων που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, τις χιλιάδες εργαζόμενων με απολαβές φτώχειας.

Θα λάβουμε υπόψη τους νέους μας που όχι μόνο αισθάνονται τα φτερά της δημιουργίας τεμαχισμένα και ανύπαρκτα, αλλά πνίγονται συνάμα από την αδικία να πληρώνουν το λογαριασμό, για λάθη και παραλήψεις της δικής μας γενιάς.

Δεν θέλουμε να είμαστε μάρτυρες φαινομένων όπου νέοι άνθρωποι, αλλά και μεγαλύτεροι, εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για αναζήτηση εργασίας.

Η κοινωνική δικαιοσύνη απαιτεί έκτακτα μέτρα ανακούφισης όσων τα έχουν χάσει όλα, ή κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα.

Η κοινωνική αλληλεγγύη σήμερα, απαιτεί από αυτούς που λαμβάνουν πάρα πολλά, να στηρίξουν για τη δύσκολη επόμενη χρονιά όσους λαμβάνουν ελάχιστα ή και δεν λαμβάνουν τίποτα.

Αλλά και να τροφοδοτήσουν τους νέους και τους μικρομεσαίους με τα ελάχιστα έστω εφόδια, που θα τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν και να τροφοδοτούν την ανάπτυξη.

Τέτοια έκτακτα μέτρα, ειδικά για το 2014, τα επεξεργαζόμαστε και στοχεύουμε σύντομα να τα παρουσιάσουμε. Κοινωνικά ανάλγητοι εμείς δεν είμαστε.

Δεν πρόκειται να προστατεύουμε τα υπερπρονόμια και να υπηρετούμε τη στασιμότητα, όσο και αν απέναντί μας θα βρεθούν οργανωμένα σύνολα.

Δεν θα σφυρίζουμε αδιάφορα, την ώρα που ένα μεγάλο ποσοστό Κυπρίων δυστυχεί.

Η ρήξη με τα παρελθόν και η ρήξη με τα καταστημένα πρέπει να είναι καθολική. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε το συμφέρον των πολλών, και όχι των ολίγων. Μόνο έτσι θα αποδείξουμε ότι πραγματικά μεριμνούμε για την κοινωνία στο σύνολό της.

 

 

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Ο δεύτερος άξονας των πρωτοβουλιών μας, αφορά το πως φτάσαμε μέχρι εδώ και κυρίως, το πως θα επαναφέρουμε συνθήκες διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Να καταφέρουμε να ανακτήσει ο πολίτης την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς.

Δεν μπορεί να ξεπεράσουμε καμία κρίση, αν ο πολίτης δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Και από την ώρα που δεν την έχει, πρώτα φταίμε εμείς οι πολιτικοί και μετά οι πολίτες.

Ήδη έχουμε προωθήσει προτάσεις νόμου που έχουν να κάνουν με τη δήμευση περιουσίας ενόχων διαφθοράς και διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

Έχουμε ηγηθεί της προσπάθειας συμμόρφωσης των πολιτικών κομμάτων με τις συστάσεις της Επιτροπής GRECO, υιοθετώντας όλες τις πρόνοιες που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τον έλεγχο στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων. Μια ριζοσπαστική αλλαγή προς την διαφάνεια, την τεράστια αξία της οποίας θα αντιληφθούν οι πολίτες μόλις εφαρμοστεί.

Πρωτοστατήσαμε στη βουλή για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Κεντρικής Τράπεζας, με ενδυνάμωση του διοικητικού της συμβουλίου με εκτελεστικούς συμβούλους.

Σήμερα, στο Πολιτικό Γραφείο, θα εγκρίνουμε απόφαση αναφορικά με τους διοικητικούς συμβούλους των ημικρατικών οργανισμών και στην εφαρμογή κριτηρίων, που θα διασφαλίζουν πως όλοι τους θα διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα που χρειάζονται, μακριά από κομματικές λίστες.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στόχος μας δεν είναι να αποκλείσουμε τα ικανά κομματικά στελέχη. Στόχος μας είναι να επιλέγουμε τους καλύτερους για κάθε αξίωμα, είτε κομματικά στελέχη είναι, είτε όχι.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με την κυβέρνηση, ετοιμάζουμε και προωθούμε σωρεία άλλων προτάσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της πολιτικής ζωής, στην πάταξη της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, στον εκσυγχρονισμό του κράτους, και στην διευκόλυνση των επενδύσεων.

 

 

Φίλες και Φίλοι,

Για δεκαετίες, αναλώναμε το χρόνο και την ενέργεια μας διϋλίζοντας το χθες, με άγονες αντιπαραθέσεις και διχαστικούς διαξιφισμούς. Μέχρι που φτάσαμε σε μια ημικατεχόμενη και προ της χρεοκοπίας, πατρίδα.

Αν κάτι έχουμε ως χρέος όλοι, είναι να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια, να διδαχθούμε από τα λάθη και να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να έλθει η Κύπρος μας σε αυτό το οριακό σημείο.

Είχαμε αναλάβει πρωτοβουλία τον περασμένο Ιούλιο, για να πετύχουμε την εθνική συμφιλίωση και την αναβάθμιση του πολιτικού μας πολιτισμού. Να σταματήσουμε να διαχωρίζουμε τους πολίτες με όρους πατριωτισμού και προδοσίας. Αυτή την πολιτική, εμείς θα την συνεχίσουμε ακόμη και αν δεν βλέπουμε ανταπόκριση.

Άκουσα με μεγάλη θλίψη, το προψεσινό διχαστικό κάλεσμα του τέως προέδρου της δημοκρατίας. Άκουσα για γραβατωμένους μασκοφόρους στο προεδρικό.

Όσο όμως και αν κάποιοι προσπαθούν να μας παρασύρουν για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ιδιοτέλειες, εμείς νερό στον μύλο του διχασμού δεν πρόκειται να ρίξουμε. Ούτε και δεκανίκια να δώσουμε σε όσους έχασαν το μέτρο και προσπαθούν με την πόλωση να ισορροπήσουν.

Η χείρα συνεργασίας μας είναι εδώ, προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες του πιεστικού αγώνα εθνικής και οικονομικής επιβίωσης που δίνει η πατρίδα μας.

Εμείς θέλουμε να πετύχουμε τη συνεννόηση και τη συνεργασία στα πολλά που μας ενώνουν. Αν κάποιοι επιθυμούν να συνεχίσουν να παριστάνουν τους κήρυκες της διχόνοιας, αυτό είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τους ιδίους. Μακριά από εμάς. 

Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε με ανοιχτό πνεύμα προτάσεις, από όπου και αν προέρχονται. Με αδιαπραγμάτευτους όμως αντιπάλους μας, τη διχόνοια και τον λαϊκισμό. Από όπου και εάν εκφράζονται, εντός ή εκτός κομμάτων. Εδώ, δεν χωρούν συμβιβασμοί.

Η σωτηρία της Κύπρου δεν παζαρεύεται, για χάρη κανενός κόμματος ούτε και παζαρεύεται για χάρη οποιασδήποτε κοινωνικής ή επαγγελματικής τάξης,  ούτε για χάρη οποιουδήποτε επωνύμου ή ανώνυμου. Δεν μπαίνει στη ζυγαριά μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Ούτε θα αποπροσανατολίσουμε, ούτε και θα παραπλανήσουμε τους πολίτες με ανούσιες κοκορομαχίες και ανέξοδες, αλλά συνάμα και ανέφικτες υποσχέσεις.

Αυτές οι πρακτικές συγκαλύπτουν τα προβλήματα και εμποδίζουν την εξεύρεση των λύσεων. Είναι η λάθος συνταγή που αντί να αντιμετωπίσει την κρίση, τη βαθαίνει.

Τον λαϊκισμό και τη διχόνοια αγαπητοί φίλοι, κανένα δικαστήριο, και καμιά διερευνητική επιτροπή δεν μπορεί να τιμωρήσει. Θα τιμωρήσει όμως ο ίδιος ο πολίτης, όποιον τα επιχειρεί.

Και θέλω σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες για την κατάσταση στην οποία οδηγήθηκαν τα δημόσια οικονομικά και ο τραπεζικός τομέας.

Υπάρχουν οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης που σήμερα λειτουργούν και διερευνούν σωρεία ζητημάτων. Έχουμε δηλώσει και έχουμε φανεί απόλυτα συνεπής στην αρχή που θέλει εμάς, τα πολιτικά κόμματα, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, προκειμένου να αφήνουμε ανεπηρέαστη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Αυτό όμως επ’ ουδενί δεν αλλάζει τη θέση μας, ότι οι ευθύνες πρέπει να απονεμηθούν τάχιστα. Ότι σε υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής η ανοχή θα πρέπει να είναι μηδενική.

Αλλιώς η πορεία προς την ανάκαμψη της οικονομίας θα αποδειχθεί προβληματική, αφού θα αντιμετωπίζεται με δικαιολογημένη δυσπιστία από τους πολίτες.

Τυχόν ατιμωρησία θα συνιστά μεγαλύτερο έγκλημα από την οικονομική καταστροφή που βιώνουμε. Κάτι τέτοιο δεν θα το συγχωρέσει η κοινωνία. Η ιστορία θα είναι αμείλικτη στην κρίση της.

Η αξιοπιστία μας έναντι των πολιτών, αποτελεί το πρώτο, το κυρίαρχο ζητούμενο σήμερα.

 

Φίλοι μου, Φίλε Χάρη,

 

Πέρα από τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη θέσπιση ενός πιο αξιόπιστου και αποτελεσματικού πολιτικού και θεσμικού συστήματος, η μεγαλύτερη πρόκλησή μας σήμερα είναι να δημιουργήσουμε το υπόβαθρο για να οδηγήσουμε την Κύπρο σε ένα καλύτερο αύριο.

Γιατί ακόμη και αν διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή φουρτούνα, ακόμη και αν λειτουργήσουν άψογα όλοι οι θεσμοί απονομής ευθυνών, δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα αν δεν φτιάξουμε την Κύπρο της επόμενης μέρας.

Η επόμενη μέρα αποτελεί τον τρίτο και κορυφαίο άξονα της πολιτικής μας.

Η επόμενη μέρα της περήφανης Κύπρου, που με την οικονομία σε στέρεες βάσεις, θα ατενίζει ξανά το μέλλον με αισιοδοξία.

Την Κύπρο που θα παρέχει στους πολίτες της, συνθήκες ανάπτυξης, ευημερίας και οικονομικής ασφάλειας.

Μέσα από μια νέα οικονομική πραγματικότητα που δεν θα είναι πλέον ευάλωτη και δεν θα στηρίζεται σε ένα μόνο τομέα.

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ρευστότητας. Αυτή την ώρα, το χάσμα μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων στο τραπεζικό μας σύστημα μεγαλώνει, πιέζοντας τις τράπεζες να περιορίσουν το δανεισμό τους.

Κάτι που συνεπάγεται σχεδόν ανύπαρκτη δυνατότητα παραχώρησης νέων δανείων, αλλά και πίεση στους πελάτες για να μειώσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις υποχρεώσεις τους.

Η μόνη διέξοδος για ανάπτυξη της οικονομίας μας το επόμενο χρονικό διάστημα είναι οι επενδύσεις από το εξωτερικό. Και υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να αντικρίσουμε και τις αποκρατικοποιήσεις.

Να τις μεταχειριστούμε ως ένα όχημα ανάπτυξης και πόλο έλξης επενδύσεων. Ως μια εκσυγχρονιστική κίνηση που θα φέρει χρήμα στη χώρα μας από το εξωτερικό, προς όφελος των καταναλωτών και των φορολογούμενων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων.

Έχουμε ήδη δεσμευτεί ως πολιτεία για το θέμα αυτό από πέρσι το Νοέμβριο. Οι όποιες δηλώσεις για το αντίθετο αποτελούν απλά αυταπάτες. Αυταπάτες που αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο πόσο επικίνδυνες και ζημιογόνες είναι.

Επιπρόσθετα, έχουμε την άποψη πως θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας κρατικής Τράπεζας Αναπτύξεως. Προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό που υπάρχει στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, με την τεράστια έλλειψη ρευστότητας.

Μεγάλα έργα του ιδιωτικού τομέα που είναι εκκρεμή, να καταφέρουν να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν, προσφέροντας αναπτυξιακή ανάσα στον τόπο και δίνοντας δουλειά σε χιλιάδες συμπατριώτες μας που ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας.

Επεξεργαζόμαστε ακόμη προτάσεις, για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα των απαράδεκτα υψηλών δανειστικών επιτοκίων που γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αξίζει μόνο να αναφέρω πως εάν μειώσουμε τα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, τότε θα δημιουργηθεί επί πλέον ρευστότητα στην αγορά ύψους 1,3 δις ευρώ, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα.

Ταυτόχρονα όμως με αυτά τα πρώτα βήματα, βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα του αύριο.

Όλες εκείνες τις δράσεις που πρέπει να αναπτύξουμε για να στηρίξουμε τους τομείς που ήδη γνωρίζουμε, τον τουρισμό, την οικοδομική βιομηχανία, τις υπηρεσίες. Να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη ναυτιλία.

Αλλά και να αναπτύξουμε νέους τομείς, όπως η παιδεία, η υγεία, η έρευνα, η καινοτομία. Τομείς που απαράδεκτα δεν κοιτάξαμε σοβαρά όλα αυτά τα χρόνια. Τομείς στους οποίους η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Που μπορεί να είναι ανταγωνιστική.

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Μια κυβέρνηση που προσπαθεί. Μια κυβέρνηση που κινείται.

Η επίσκεψη του Προέδρου στο Κουβέιτ μετά από σχετική πρόσκληση, η ανταπόκριση που είχε ο Υφυπουργός παρά το Προέδρω στο Λας Βέγκας για το καζίνο, οι αλλεπάλληλες επισκέψεις αξιωματούχων στο Ισραήλ, το μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την Κύπρο έστω και με λαβωμένο σήμερα το τραπεζικό σύστημα, δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και εύηχα συνθήματα, κτίζουμε ξανά και με σταθερό βηματισμό την εμπιστοσύνη προς την Κύπρο και την οικονομία της.  

Τεράστιο ρόλο στην επόμενη μέρα ασφαλώς, θα παίξει το πως θα εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο την ενέργεια. Όχι μόνο για εμάς σήμερα. Κυρίως για την Κύπρο, την γεωστρατηγική της θέση και τις επόμενες γενιές.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε τη θέση του Υπουργού των Οικονομικών, ότι οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν ανεξάρτητα από την πορεία των υδρογονανθράκων, τις τομές και την αλλαγή θα τις προχωρήσουμε, με ή χωρίς τα έσοδα από το φυσικό αέριο. Όπως υποστηρίζουμε και τη δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων, που αναδεικνύουν την αξιοπιστία της χώρας μας σε σχέση με τη διαχείριση τους.

 

 

Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές,

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την κυβέρνηση στη μάχη της και στη ρήξη με τα κατεστημένα και τις νοοτροπίες άλλων εποχών.

Η ίδια η κοινωνία απαιτεί την αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης, ζητά ένα νέο, σύγχρονο και αποδοτικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, μια οικονομία ισχυρή και πολυεπίπεδη.

Είμαστε έτοιμοι να συμπαραταχθούμε και να επιμεριστούμε το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, αρκεί να διασφαλίσουμε το μέλλον και την προοπτική των παιδιών μας. Στην κατάσταση που σήμερα βρίσκεται η χώρα μας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Εναπόκειται στα δικά μας χέρια να δημιουργήσουμε ξανά την ελπίδα για τον τόπο μας.

Θα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή την προσπάθεια. Ταυτόχρονα θα είμαστε και η γέφυρα της κυβέρνησης με την κοινωνία.

Θα μεταφέρουμε τις πραγματικότητες που βιώνουν οι πολίτες και τα προβλήματα που αναδεικνύουν μέσα από την καθημερινότητα τους.

Θα καταγράφουμε όλα εκείνα που επιβάλλεται να διορθωθούν σε αυτή τη δύσκολη πορεία. Θα είμαστε ο μεταρρυθμιστικός πυλώνας, αλλά και ο καθρέπτης της κοινωνικής πραγματικότητας.

Η φωνή μας θα είναι υποστηρικτική, αλλά και διακριτή. Και εκεί που απαιτείται, η παράταξη μας θα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά.

Αυτό έπραξε πάντα ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην ιστορία του και θα συνεχίσει να το πράττει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

 

Φίλοι μου,

Στο δικό μας το μυαλό, δεν χωράει κανένα πισωγύρισμα και κανένα δίλλημα.

Το πήραμε απόφαση.

Θα αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο. Είμαστε αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουμε.

Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας και όπου χρειάζεται θα σπάσουμε και αυγά. Η προοπτική της καλύτερης Κύπρου του αύριο, της Κύπρου της επόμενης μέρας, είναι ο νέος μας αυτοσκοπός.

Το όραμα που είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε! Το χρωστούμε στα παιδιά μας να είναι η κερδισμένη γενιά των Κυπρίων.

 

 

 

 

Πολιτικό Γραφείο της 20ης Οκτωβρίου 2013

 

Φίλοι μου,

 

Αγαπητά Μέλη του Πολιτικού Γραφείου,

 

Φίλε Υπουργέ των Οικονομικών,

 

Σας καλωσορίζω και σε αυτή την ολοήμερη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου. Δίνουμε σήμερα συνέχεια στον προβληματισμό μας με συλλογικότητα και ευθύνη, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην μεγάλη μας αποστολή.

 

Να φτιάξουμε μια καλύτερη Κύπρο.

 

Το αισθανόμαστε όλοι καθημερινά. Οι πολίτες έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στη νέα διακυβέρνηση και στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Αναμένουν και απαιτούν από εμάς να σπάσουμε τα αδιέξοδα. Να βάλουμε οριστικό τέλος στις παθογένειες και τις αναχρονιστικές νοοτροπίες που μας οδήγησαν μέχρις εδώ.

Να δώσουμε ξανά στην Κύπρο και την οικονομία της, το κύρος και την αξιοπιστία που μας αξίζει. Να θέσουμε το στέρεο υπόβαθρο και να οδηγήσουμε τη χώρα στην ανάπτυξη και την ευημερία.

Είναι πολύ βαρύ το χρέος μας. Εξαιρετικά δύσκολες οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Αυτές τις προσδοκίες όμως, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τις διαψεύσουμε.

Για εμάς, ο δρόμος της ριζοσπαστικής αλλαγής είναι μονόδρομος. Διατρανώνουμε και σήμερα την αποφασιστικότητά μας να είμαστε οι πρωταγωνιστές της μεταρρύθμισης, όχι οι συνεχιστές του ίδιου προβλήματος. 

Να είμαστε η πολιτική δύναμη που θα θέσει οριστικό τέλος στους συμβιβασμούς, τα εύηχα συνθήματα, και τις επιφανειακές προσεγγίσεις. Όλα εκείνα τα συστατικά που πολλαπλασίασαν τα προβλήματα και δημιούργησαν αγκυλώσεις, που φορτώθηκαν στα παιδιά μας. Τις πολιτικές και πρακτικές εκείνες που οδήγησαν τη χώρα μας μπροστά στην οικονομική χρεοκοπία, αλλά και στη χρεοκοπία αρχών και αξιών.

Το τι είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και ο πρόεδρος Αναστασιάδης με την εκλογή του είναι καλά γνωστό σε όλους μας.

Κάθε πολίτης πλέον αντιλαμβάνεται το μεγάλο κόστος της απραξίας και των πολιτικών που θέτουν πάνω από το Εθνικό, το κομματικό συμφέρον.

Όπως και τη μεγάλη αξία της  ευθύνης να λαμβάνεις αποφάσεις, που όσο και αν αντιστρέφονται το λαϊκό αίσθημα, εξυπηρετούν το μέλλον και την προοπτική της πατρίδας.

Σήμερα, έχουμε ενώπιον μας μία δανειακή σύμβαση πολύ σκληρή και ένα επώδυνο πρόγραμμα προσαρμογής. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα το τηρήσουμε, τόσο στην εφαρμογή του, όσο και στα χρονοδιαγράμματα.

Συνεπάγονται οδυνηρές θυσίες για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού μας, οδυνηρές θυσίες για ευρύτατα στρώματα του λαού μας, οδυνηρές θυσίες στη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, τους μικρομεσαίους.

Η δύσκολη αυτή επιλογή συνιστά, δυστυχώς, μονόδρομο. Είναι ο μόνος τρόπος για να οδηγηθεί η χώρα μας στην απαραίτητη εξυγίανση και ανάκαμψη της οικονομίας.

Έχουμε ακόμη την υποχρέωση να ενσωματώσουμε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε από καιρό να είχαμε υιοθετήσει από μόνοι μας. Κάτι που σχεδόν όλοι ανεξαίρετα αναβάλλαμε, φοβούμενοι το πολιτικό κόστος.

Σήμερα παρουσιάζεται και μια μοναδική ευκαιρία για να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις και τις αγκυλώσεις δεκαετιών. Στρεβλώσεις που δημιούργησαν ανισότητες και μικρά βασίλεια. Αγκυλώσεις που έχουν διαχωρίσει τους πολίτες σε προνομιούχους και μη.

 

Φίλες και Φίλοι,

 

Τρεις άξονες καθορίζουν την πολιτική μας.

Ο πρώτος άξονας, έχει να κάνει με τη σταθεροποίηση της πορείας της χώρας, μετά τον μεγάλο οικονομικό σεισμό που υπέστη τον περασμένο Μάρτιο.

Έχουμε μπροστά μας δύσκολες συνθήκες. Οι αυξημένες φορολογίες σε ΦΠΑ και καύσιμα, όπως έχουν ήδη ψηφισθεί από τη Βουλή, αλλά και η περαιτέρω μείωση των κρατικών δαπανών, αναμένεται πως θα εντείνουν τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την ώρα μάλιστα, που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού μας τομέα.

Έχουμε υποχρέωση να πούμε την αλήθεια στον κόσμο.

Δεν έχει νόημα να χαϊδεύουμε αυτιά. Σημασία για εμάς έχει να είμαστε χρήσιμοι, ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί για την πατρίδα μας.

Το 2014 δεν θα είναι εύκολη χρονιά. Ούτε για τα νοικοκυριά, ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε για τον τραπεζικό τομέα και την οικονομία γενικότερα. Το χειρότερο, είναι η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση των ποσοστών της ανεργίας.

Το 2014 όμως, μπορεί να αποτελέσει τη χρονιά της μεγάλης καμπής που θα μας οδηγήσει στην ανάκαμψη.

Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται να συνεχίσουμε με συνέπεια την πολιτική της εξυγίανσης και της μεταρρύθμισης, τόσο του χρηματοπιστωτικού μας τομέα, όσο και της οικονομίας του τόπου και του δημοσίου ευρύτερα.

Έτσι θα περάσουμε από τη βαθιά ύφεση στη μεσοπρόθεσμη σταθεροποίηση και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, κατοχυρώνοντας το μέλλον των επόμενων γενεών και τη θέση της χώρας μας, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στο ευρώ.

Ήδη, ο Υπουργός των Οικονομικών έχει καταθέσει ένα πολύ απαιτητικό και τολμηρό προϋπολογισμό ενώπιον της Βουλής των αντιπροσώπων.

Ένα προϋπολογισμό που έχει ως βάση τη μείωση των εξόδων και όχι την επιβολή νέων φορολογιών. Που οι προβλέψεις του δεν βασίζονται στην υπεραισιοδοξία, αλλά τον ρεαλισμό.

Που είναι εξαιρετικά προσεγμένος και λαμβάνει υπόψη ακόμη και το ενδεχόμενο τα πράγματα να πάνε πιο αρνητικά από ότι προβλέπεται.

Το να μην χρειαζόμαστε κάθε 2-3 μήνες νέες αναθεωρήσεις στόχων και συζήτηση νέων φορολογιών, αποτελεί από μόνο του τεράστια αλλαγή νοοτροπίας. Δημιουργεί εμπιστοσύνη στην οικονομία.

Η ύφεση για το 2013 αναμένεται να είναι αισθητά μικρότερη από το 9% που προβλέπει η δανειακή σύμβαση.

Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την θετική πρώτη αξιολόγηση της τρόικας, δείχνει ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου, εμείς παρουσιάζουμε τα πρώτα δείγματα ελέγχου της κρίσης πολύ πιο γρήγορα.

Ευελπιστούμε και στη δεύτερη αξιολόγηση της Τρόικας σε λίγες βδομάδες, να πετύχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα. Με την απόλυτη όμως συνειδητοποίηση ότι είμαστε ακόμη στην αρχή της επίπονης διαδρομής.

Δεν μπορώ ακόμη, να αφήσω ασχολίαστη την υπεύθυνη και πατριωτική συμπεριφορά των Κυπρίων πολιτών. Σε όλη τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και πρόσφατα σε σχέση με το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.

Οι πολίτες στέλνουν ξεκάθαρο το μήνυμα ότι αυτόν τον τόπο θα τον σώσουμε. Ότι κοινή μας απόφαση είναι, να κάνουμε ότι χρειάζεται για να βγούμε από το μνημόνιο όσο νωρίτερα γίνεται.

Ανταποκρινόμενοι στην πρωτοφανή ανταπόκριση της κοινωνίας στην πληρωμή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, καταθέσαμε κατεπειγόντως πρόταση νόμου την περασμένη Πέμπτη στη βουλή, πετυχαίνοντας να επεκταθεί ο χρόνος της έκπτωσης 10%, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.

Έχουμε επίσης υποσχεθεί πως θα επιχειρήσουμε να μειώσουμε την επιβάρυνση του Κύπριου φορολογούμενου από τη συγκεκριμένη φορολογία.

Τόσο με ανακατανομή του προϋπολογισμού και περισσότερες εξοικονομήσεις, όσο και μέσο της πιο ενδελεχούς καταγραφής και φορολόγησης των ακινήτων, επιτυχαίνοντας ακόμη μεγαλύτερη στόχευση.

 

 

Φίλοι μου,

 

Η πικρή αλήθεια είναι, ότι όσο καλά και να διαχειριστούμε την κρίση, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην κοινωνία θα συνεχίσουν να διογκώνονται, μέχρι να πετύχουμε την ανάκαμψη. 

Μαζί με την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, σε αυτή την έκτακτη κατάσταση έχουμε τεράστια υποχρέωση να κατανέμουμε με δίκαιο τρόπο και με ευαισθησία τα βάρη της κρίσης.

Να είμαστε κοινωνικά δίκαιοι, ιδιαίτερα προς τα πραγματικά μεγάλα θύματα της οικονομικής τραγωδίας.

Θα αποτελέσει ασυγχώρητη κοινωνική αδικία ο διαχωρισμός μεταξύ προνομιούχων και αδικημένων.

Δεν μπορεί η επικέντρωση της προσοχής και της φροντίδας μας να είναι μόνο σε όσους έχουν δουλειά και έχασαν μερικά από τα προνόμια τους.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας θα είναι οι άνεργοι, και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαλύθηκαν και τις οποίες είτε θα πρέπει να «αναστήσουμε», είτε να κατευθύνουμε σε άλλους τομείς.

Θα λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τους προστατευμένους, αλλά και τις πολλές άλλες χιλιάδες εργαζομένων που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, τις χιλιάδες εργαζόμενων με απολαβές φτώχειας.

Θα λάβουμε υπόψη τους νέους μας που όχι μόνο αισθάνονται τα φτερά της δημιουργίας τεμαχισμένα και ανύπαρκτα, αλλά πνίγονται συνάμα από την αδικία να πληρώνουν το λογαριασμό, για λάθη και παραλήψεις της δικής μας γενιάς.

Δεν θέλουμε να είμαστε μάρτυρες φαινομένων όπου νέοι άνθρωποι, αλλά και μεγαλύτεροι, εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για αναζήτηση εργασίας.

Η κοινωνική δικαιοσύνη απαιτεί έκτακτα μέτρα ανακούφισης όσων τα έχουν χάσει όλα, ή κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα.

Η κοινωνική αλληλεγγύη σήμερα, απαιτεί από αυτούς που λαμβάνουν πάρα πολλά, να στηρίξουν για τη δύσκολη επόμενη χρονιά όσους λαμβάνουν ελάχιστα ή και δεν λαμβάνουν τίποτα.

Αλλά και να τροφοδοτήσουν τους νέους και τους μικρομεσαίους με τα ελάχιστα έστω εφόδια, που θα τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν και να τροφοδοτούν την ανάπτυξη.

Τέτοια έκτακτα μέτρα, ειδικά για το 2014, τα επεξεργαζόμαστε και στοχεύουμε σύντομα να τα παρουσιάσουμε. Κοινωνικά ανάλγητοι εμείς δεν είμαστε.

Δεν πρόκειται να προστατεύουμε τα υπερπρονόμια και να υπηρετούμε τη στασιμότητα, όσο και αν απέναντί μας θα βρεθούν οργανωμένα σύνολα.

Δεν θα σφυρίζουμε αδιάφορα, την ώρα που ένα μεγάλο ποσοστό Κυπρίων δυστυχεί.

Η ρήξη με τα παρελθόν και η ρήξη με τα καταστημένα πρέπει να είναι καθολική. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε το συμφέρον των πολλών, και όχι των ολίγων. Μόνο έτσι θα αποδείξουμε ότι πραγματικά μεριμνούμε για την κοινωνία στο σύνολό της.

 

 

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Ο δεύτερος άξονας των πρωτοβουλιών μας, αφορά το πως φτάσαμε μέχρι εδώ και κυρίως, το πως θα επαναφέρουμε συνθήκες διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Να καταφέρουμε να ανακτήσει ο πολίτης την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς.

Δεν μπορεί να ξεπεράσουμε καμία κρίση, αν ο πολίτης δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Και από την ώρα που δεν την έχει, πρώτα φταίμε εμείς οι πολιτικοί και μετά οι πολίτες.

Ήδη έχουμε προωθήσει προτάσεις νόμου που έχουν να κάνουν με τη δήμευση περιουσίας ενόχων διαφθοράς και διασπάθισης δημόσιου χρήματος.

Έχουμε ηγηθεί της προσπάθειας συμμόρφωσης των πολιτικών κομμάτων με τις συστάσεις της Επιτροπής GRECO, υιοθετώντας όλες τις πρόνοιες που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τον έλεγχο στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων. Μια ριζοσπαστική αλλαγή προς την διαφάνεια, την τεράστια αξία της οποίας θα αντιληφθούν οι πολίτες μόλις εφαρμοστεί.

Πρωτοστατήσαμε στη βουλή για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Κεντρικής Τράπεζας, με ενδυνάμωση του διοικητικού της συμβουλίου με εκτελεστικούς συμβούλους.

Σήμερα, στο Πολιτικό Γραφείο, θα εγκρίνουμε απόφαση αναφορικά με τους διοικητικούς συμβούλους των ημικρατικών οργανισμών και στην εφαρμογή κριτηρίων, που θα διασφαλίζουν πως όλοι τους θα διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα που χρειάζονται, μακριά από κομματικές λίστες.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στόχος μας δεν είναι να αποκλείσουμε τα ικανά κομματικά στελέχη. Στόχος μας είναι να επιλέγουμε τους καλύτερους για κάθε αξίωμα, είτε κομματικά στελέχη είναι, είτε όχι.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με την κυβέρνηση, ετοιμάζουμε και προωθούμε σωρεία άλλων προτάσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της πολιτικής ζωής, στην πάταξη της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, στον εκσυγχρονισμό του κράτους, και στην διευκόλυνση των επενδύσεων.

 

 

Φίλες και Φίλοι,

Για δεκαετίες, αναλώναμε το χρόνο και την ενέργεια μας διϋλίζοντας το χθες, με άγονες αντιπαραθέσεις και διχαστικούς διαξιφισμούς. Μέχρι που φτάσαμε σε μια ημικατεχόμενη και προ της χρεοκοπίας, πατρίδα.

Αν κάτι έχουμε ως χρέος όλοι, είναι να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια, να διδαχθούμε από τα λάθη και να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να έλθει η Κύπρος μας σε αυτό το οριακό σημείο.

Είχαμε αναλάβει πρωτοβουλία τον περασμένο Ιούλιο, για να πετύχουμε την εθνική συμφιλίωση και την αναβάθμιση του πολιτικού μας πολιτισμού. Να σταματήσουμε να διαχωρίζουμε τους πολίτες με όρους πατριωτισμού και προδοσίας. Αυτή την πολιτική, εμείς θα την συνεχίσουμε ακόμη και αν δεν βλέπουμε ανταπόκριση.

Άκουσα με μεγάλη θλίψη, το προψεσινό διχαστικό κάλεσμα του τέως προέδρου της δημοκρατίας. Άκουσα για γραβατωμένους μασκοφόρους στο προεδρικό.

Όσο όμως και αν κάποιοι προσπαθούν να μας παρασύρουν για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ιδιοτέλειες, εμείς νερό στον μύλο του διχασμού δεν πρόκειται να ρίξουμε. Ούτε και δεκανίκια να δώσουμε σε όσους έχασαν το μέτρο και προσπαθούν με την πόλωση να ισορροπήσουν.

Η χείρα συνεργασίας μας είναι εδώ, προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες του πιεστικού αγώνα εθνικής και οικονομικής επιβίωσης που δίνει η πατρίδα μας.

Εμείς θέλουμε να πετύχουμε τη συνεννόηση και τη συνεργασία στα πολλά που μας ενώνουν. Αν κάποιοι επιθυμούν να συνεχίσουν να παριστάνουν τους κήρυκες της διχόνοιας, αυτό είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τους ιδίους. Μακριά από εμάς. 

Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε με ανοιχτό πνεύμα προτάσεις, από όπου και αν προέρχονται. Με αδιαπραγμάτευτους όμως αντιπάλους μας, τη διχόνοια και τον λαϊκισμό. Από όπου και εάν εκφράζονται, εντός ή εκτός κομμάτων. Εδώ, δεν χωρούν συμβιβασμοί.

Η σωτηρία της Κύπρου δεν παζαρεύεται, για χάρη κανενός κόμματος ούτε και παζαρεύεται για χάρη οποιασδήποτε κοινωνικής ή επαγγελματικής τάξης,  ούτε για χάρη οποιουδήποτε επωνύμου ή ανώνυμου. Δεν μπαίνει στη ζυγαριά μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Ούτε θα αποπροσανατολίσουμε, ούτε και θα παραπλανήσουμε τους πολίτες με ανούσιες κοκορομαχίες και ανέξοδες, αλλά συνάμα και ανέφικτες υποσχέσεις.

Αυτές οι πρακτικές συγκαλύπτουν τα προβλήματα και εμποδίζουν την εξεύρεση των λύσεων. Είναι η λάθος συνταγή που αντί να αντιμετωπίσει την κρίση, τη βαθαίνει.

Τον λαϊκισμό και τη διχόνοια αγαπητοί φίλοι, κανένα δικαστήριο, και καμιά διερευνητική επιτροπή δεν μπορεί να τιμωρήσει. Θα τιμωρήσει όμως ο ίδιος ο πολίτης, όποιον τα επιχειρεί.

Και θέλω σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες για την κατάσταση στην οποία οδηγήθηκαν τα δημόσια οικονομικά και ο τραπεζικός τομέας.

Υπάρχουν οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης που σήμερα λειτουργούν και διερευνούν σωρεία ζητημάτων. Έχουμε δηλώσει και έχουμε φανεί απόλυτα συνεπής στην αρχή που θέλει εμάς, τα πολιτικά κόμματα, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, προκειμένου να αφήνουμε ανεπηρέαστη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Αυτό όμως επ’ ουδενί δεν αλλάζει τη θέση μας, ότι οι ευθύνες πρέπει να απονεμηθούν τάχιστα. Ότι σε υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής η ανοχή θα πρέπει να είναι μηδενική.

Αλλιώς η πορεία προς την ανάκαμψη της οικονομίας θα αποδειχθεί προβληματική, αφού θα αντιμετωπίζεται με δικαιολογημένη δυσπιστία από τους πολίτες.

Τυχόν ατιμωρησία θα συνιστά μεγαλύτερο έγκλημα από την οικονομική καταστροφή που βιώνουμε. Κάτι τέτοιο δεν θα το συγχωρέσει η κοινωνία. Η ιστορία θα είναι αμείλικτη στην κρίση της.

Η αξιοπιστία μας έναντι των πολιτών, αποτελεί το πρώτο, το κυρίαρχο ζητούμενο σήμερα.

 

Φίλοι μου, Φίλε Χάρη,

 

Πέρα από τη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη θέσπιση ενός πιο αξιόπιστου και αποτελεσματικού πολιτικού και θεσμικού συστήματος, η μεγαλύτερη πρόκλησή μας σήμερα είναι να δημιουργήσουμε το υπόβαθρο για να οδηγήσουμε την Κύπρο σε ένα καλύτερο αύριο.

Γιατί ακόμη και αν διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή φουρτούνα, ακόμη και αν λειτουργήσουν άψογα όλοι οι θεσμοί απονομής ευθυνών, δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα αν δεν φτιάξουμε την Κύπρο της επόμενης μέρας.

Η επόμενη μέρα αποτελεί τον τρίτο και κορυφαίο άξονα της πολιτικής μας.

Η επόμενη μέρα της περήφανης Κύπρου, που με την οικονομία σε στέρεες βάσεις, θα ατενίζει ξανά το μέλλον με αισιοδοξία.

Την Κύπρο που θα παρέχει στους πολίτες της, συνθήκες ανάπτυξης, ευημερίας και οικονομικής ασφάλειας.

Μέσα από μια νέα οικονομική πραγματικότητα που δεν θα είναι πλέον ευάλωτη και δεν θα στηρίζεται σε ένα μόνο τομέα.

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ρευστότητας. Αυτή την ώρα, το χάσμα μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων στο τραπεζικό μας σύστημα μεγαλώνει, πιέζοντας τις τράπεζες να περιορίσουν το δανεισμό τους.

Κάτι που συνεπάγεται σχεδόν ανύπαρκτη δυνατότητα παραχώρησης νέων δανείων, αλλά και πίεση στους πελάτες για να μειώσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις υποχρεώσεις τους.

Η μόνη διέξοδος για ανάπτυξη της οικονομίας μας το επόμενο χρονικό διάστημα είναι οι επενδύσεις από το εξωτερικό. Και υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να αντικρίσουμε και τις αποκρατικοποιήσεις.

Να τις μεταχειριστούμε ως ένα όχημα ανάπτυξης και πόλο έλξης επενδύσεων. Ως μια εκσυγχρονιστική κίνηση που θα φέρει χρήμα στη χώρα μας από το εξωτερικό, προς όφελος των καταναλωτών και των φορολογούμενων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων.

Έχουμε ήδη δεσμευτεί ως πολιτεία για το θέμα αυτό από πέρσι το Νοέμβριο. Οι όποιες δηλώσεις για το αντίθετο αποτελούν απλά αυταπάτες. Αυταπάτες που αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο πόσο επικίνδυνες και ζημιογόνες είναι.

Επιπρόσθετα, έχουμε την άποψη πως θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας κρατικής Τράπεζας Αναπτύξεως. Προκειμένου να αναπληρωθεί το κενό που υπάρχει στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, με την τεράστια έλλειψη ρευστότητας.

Μεγάλα έργα του ιδιωτικού τομέα που είναι εκκρεμή, να καταφέρουν να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν, προσφέροντας αναπτυξιακή ανάσα στον τόπο και δίνοντας δουλειά σε χιλιάδες συμπατριώτες μας που ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας.

Επεξεργαζόμαστε ακόμη προτάσεις, για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα των απαράδεκτα υψηλών δανειστικών επιτοκίων που γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αξίζει μόνο να αναφέρω πως εάν μειώσουμε τα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, τότε θα δημιουργηθεί επί πλέον ρευστότητα στην αγορά ύψους 1,3 δις ευρώ, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα.

Ταυτόχρονα όμως με αυτά τα πρώτα βήματα, βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα του αύριο.

Όλες εκείνες τις δράσεις που πρέπει να αναπτύξουμε για να στηρίξουμε τους τομείς που ήδη γνωρίζουμε, τον τουρισμό, την οικοδομική βιομηχανία, τις υπηρεσίες. Να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη ναυτιλία.

Αλλά και να αναπτύξουμε νέους τομείς, όπως η παιδεία, η υγεία, η έρευνα, η καινοτομία. Τομείς που απαράδεκτα δεν κοιτάξαμε σοβαρά όλα αυτά τα χρόνια. Τομείς στους οποίους η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Που μπορεί να είναι ανταγωνιστική.

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Μια κυβέρνηση που προσπαθεί. Μια κυβέρνηση που κινείται.

Η επίσκεψη του Προέδρου στο Κουβέιτ μετά από σχετική πρόσκληση, η ανταπόκριση που είχε ο Υφυπουργός παρά το Προέδρω στο Λας Βέγκας για το καζίνο, οι αλλεπάλληλες επισκέψεις αξιωματούχων στο Ισραήλ, το μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την Κύπρο έστω και με λαβωμένο σήμερα το τραπεζικό σύστημα, δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και εύηχα συνθήματα, κτίζουμε ξανά και με σταθερό βηματισμό την εμπιστοσύνη προς την Κύπρο και την οικονομία της.  

Τεράστιο ρόλο στην επόμενη μέρα ασφαλώς, θα παίξει το πως θα εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο την ενέργεια. Όχι μόνο για εμάς σήμερα. Κυρίως για την Κύπρο, την γεωστρατηγική της θέση και τις επόμενες γενιές.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε τη θέση του Υπουργού των Οικονομικών, ότι οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν ανεξάρτητα από την πορεία των υδρογονανθράκων, τις τομές και την αλλαγή θα τις προχωρήσουμε, με ή χωρίς τα έσοδα από το φυσικό αέριο. Όπως υποστηρίζουμε και τη δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων, που αναδεικνύουν την αξιοπιστία της χώρας μας σε σχέση με τη διαχείριση τους.

 

 

Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές,

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την κυβέρνηση στη μάχη της και στη ρήξη με τα κατεστημένα και τις νοοτροπίες άλλων εποχών.

Η ίδια η κοινωνία απαιτεί την αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης, ζητά ένα νέο, σύγχρονο και αποδοτικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, μια οικονομία ισχυρή και πολυεπίπεδη.

Είμαστε έτοιμοι να συμπαραταχθούμε και να επιμεριστούμε το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, αρκεί να διασφαλίσουμε το μέλλον και την προοπτική των παιδιών μας. Στην κατάσταση που σήμερα βρίσκεται η χώρα μας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Εναπόκειται στα δικά μας χέρια να δημιουργήσουμε ξανά την ελπίδα για τον τόπο μας.

Θα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτή την προσπάθεια. Ταυτόχρονα θα είμαστε και η γέφυρα της κυβέρνησης με την κοινωνία.

Θα μεταφέρουμε τις πραγματικότητες που βιώνουν οι πολίτες και τα προβλήματα που αναδεικνύουν μέσα από την καθημερινότητα τους.

Θα καταγράφουμε όλα εκείνα που επιβάλλεται να διορθωθούν σε αυτή τη δύσκολη πορεία. Θα είμαστε ο μεταρρυθμιστικός πυλώνας, αλλά και ο καθρέπτης της κοινωνικής πραγματικότητας.

Η φωνή μας θα είναι υποστηρικτική, αλλά και διακριτή. Και εκεί που απαιτείται, η παράταξη μας θα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά.

Αυτό έπραξε πάντα ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην ιστορία του και θα συνεχίσει να το πράττει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

 

Φίλοι μου,

Στο δικό μας το μυαλό, δεν χωράει κανένα πισωγύρισμα και κανένα δίλλημα.

Το πήραμε απόφαση.

Θα αλλάξουμε την Κύπρο προς το καλύτερο. Είμαστε αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουμε.

Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας και όπου χρειάζεται θα σπάσουμε και αυγά. Η προοπτική της καλύτερης Κύπρου του αύριο, της Κύπρου της επόμενης μέρας, είναι ο νέος μας αυτοσκοπός.

Το όραμα που είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε! Το χρωστούμε στα παιδιά μας να είναι η κερδισμένη γενιά των Κυπρίων.

 

[διαβάστε περισσότερα...]
Πεμ, 17 Οκτ 2013

Δήλωση του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την επίσκεψη του στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Μαζί με τους συνεργάτες μου, επισκεφτήκαμε σήμερα το γραφείο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για την μέχρι τώρα είσπραξη του Φόρου στην Ακίνητη Ιδιοκτησία. Μέχρι σήμερα εισπράχθηκαν €85 εκ.

Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία, οι πολίτες, στέλνουν ακόμη ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, ότι αυτόν τον τόπο θα τον σώσουμε. Στέλνουν το μήνυμα ότι έχουν ένα πείσμα, παρά το ότι η φορολογία είναι σκληρή, πάνω από όλα είναι η σωτηρία του τόπου. Αν φανταστεί κανείς ότι μέχρι το 2010 οι φορολογικοί συντελεστές για την ακίνητη ιδιοκτησία ήταν μόλις στο να εισπράξουμε €12εκ και  τότε οι εισπράξεις περιοριζόντουσαν σε €3-4εκ το χρόνο, κατανοούμε πόσο υπεύθυνα συμπεριφέρεται ο πολίτης, ο φορολογούμενος, η κοινωνία. Ακόμα μια φορά πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα.

Θέλουμε να συγχαρούμε ακόμη μια φορά τον πολίτη που αγόγγυστα πλήρωσε τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας, κάποιοι όχι από το περίσσευμα τους, ίσως οι πλείστοι από το υστέρημα τους. Είναι θετικό σημάδι μέσα στον γκρίζο ορίζοντα που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Θεωρούμε ταυτόχρονα την υποχρέωση να συγχαρούμε την κυβέρνηση, ιδιαίτερα τα τμήματα, και τον διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, όλους τους συνεργάτες, παρόλο που εμείς στη Βουλή αλλάζαμε νόμους ως και πριν μερικές μέρες, κατόρθωσαν σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και δεν υποτιμούμε την εξίσου και σημαντική συμβολή και απευθύνουμε και επεκτείνουμε τα συγχαρητήρια στο Τμήμα Κτηματολογίου, το διευθυντικό και υπόλοιπο προσωπικό.

Έχουμε καλό προζύμι και η κοινωνία μας δείχνει την υπευθυνότητα αλλά παράλληλα τα οποιαδήποτε προβλήματα και στρεβλώσεις στον δημόσιο τομέα, εκεί που μπαίνουν στόχοι έχουμε ικανά άτομα που μπορούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή που θέτουμε ως πολίτες.

Μέσα από τη σύντομη ενημέρωση και τον διάλογο που είχαμε με τον διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ανταλλάξαμε απόψεις κατά πόσο θα ήταν βοηθητικό στην πιο ψηλή είσπραξη του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας αν η έκπτωση του 10% επεκτεινόταν για ακόμα μερικές μέρες. Αυτό που πήραμε από την συζήτηση και από τους ειδικούς που χειρίζονται τα θέματα, μια τέτοια κίνηση πολύ πιθανόν να φέρει ακόμα πιο καλά αποτελέσματα.  Γι αυτό ζήτησα από τους συνεργάτες μου στο κόμμα, να ετοιμάσουμε πρόταση νόμου και μελετούμε πάρα- πάρα πολύ σοβαρά το απόγευμα να καταθέσουμε πρόταση νόμου και να ζητήσουμε να κηρυχτεί κατεπείγουσα για να γίνει επέκταση του χρόνου που θα δικαιούται κάποιος έκπτωση 10% στην πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

 Παρακολουθήστε τις δηλώσεις εδώ: http://youtu.be/g_3gecsLETU

 

Λευκωσία, 17 Οκτωβρίου 2013

 

Δήλωση του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την επίσκεψη του στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Μαζί με τους συνεργάτες μου, επισκεφτήκαμε σήμερα το γραφείο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για την μέχρι τώρα είσπραξη του Φόρου στην Ακίνητη Ιδιοκτησία. Μέχρι σήμερα εισπράχθηκαν €85 εκ.

Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία, οι πολίτες, στέλνουν ακόμη ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, ότι αυτόν τον τόπο θα τον σώσουμε. Στέλνουν το μήνυμα ότι έχουν ένα πείσμα, παρά το ότι η φορολογία είναι σκληρή, πάνω από όλα είναι η σωτηρία του τόπου. Αν φανταστεί κανείς ότι μέχρι το 2010 οι φορολογικοί συντελεστές για την ακίνητη ιδιοκτησία ήταν μόλις στο να εισπράξουμε €12εκ και  τότε οι εισπράξεις περιοριζόντουσαν σε €3-4εκ το χρόνο, κατανοούμε πόσο υπεύθυνα συμπεριφέρεται ο πολίτης, ο φορολογούμενος, η κοινωνία. Ακόμα μια φορά πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα.

Θέλουμε να συγχαρούμε ακόμη μια φορά τον πολίτη που αγόγγυστα πλήρωσε τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας, κάποιοι όχι από το περίσσευμα τους, ίσως οι πλείστοι από το υστέρημα τους. Είναι θετικό σημάδι μέσα στον γκρίζο ορίζοντα που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Θεωρούμε ταυτόχρονα την υποχρέωση να συγχαρούμε την κυβέρνηση, ιδιαίτερα τα τμήματα, και τον διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, όλους τους συνεργάτες, παρόλο που εμείς στη Βουλή αλλάζαμε νόμους ως και πριν μερικές μέρες, κατόρθωσαν σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και δεν υποτιμούμε την εξίσου και σημαντική συμβολή και απευθύνουμε και επεκτείνουμε τα συγχαρητήρια στο Τμήμα Κτηματολογίου, το διευθυντικό και υπόλοιπο προσωπικό.

Έχουμε καλό προζύμι και η κοινωνία μας δείχνει την υπευθυνότητα αλλά παράλληλα τα οποιαδήποτε προβλήματα και στρεβλώσεις στον δημόσιο τομέα, εκεί που μπαίνουν στόχοι έχουμε ικανά άτομα που μπορούν να φέρουν εις πέρας την αποστολή που θέτουμε ως πολίτες.

Μέσα από τη σύντομη ενημέρωση και τον διάλογο που είχαμε με τον διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ανταλλάξαμε απόψεις κατά πόσο θα ήταν βοηθητικό στην πιο ψηλή είσπραξη του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας αν η έκπτωση του 10% επεκτεινόταν για ακόμα μερικές μέρες. Αυτό που πήραμε από την συζήτηση και από τους ειδικούς που χειρίζονται τα θέματα, μια τέτοια κίνηση πολύ πιθανόν να φέρει ακόμα πιο καλά αποτελέσματα.  Γι αυτό ζήτησα από τους συνεργάτες μου στο κόμμα, να ετοιμάσουμε πρόταση νόμου και μελετούμε πάρα- πάρα πολύ σοβαρά το απόγευμα να καταθέσουμε πρόταση νόμου και να ζητήσουμε να κηρυχτεί κατεπείγουσα για να γίνει επέκταση του χρόνου που θα δικαιούται κάποιος έκπτωση 10% στην πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

 Παρακολουθήστε τις δηλώσεις εδώ: http://youtu.be/g_3gecsLETU

 

Λευκωσία, 17 Οκτωβρίου 2013

 

[διαβάστε περισσότερα...]
Τρι, 15 Οκτ 2013

Δήλωση του Προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου με το πέρας της συνάντησης με την Γ.Γ. ΣΕΚ :

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού συναντήθηκε σήμερα με την Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ, η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιείται μετά από την ανάληψη της Προεδρίας του κόμματος από τον κο Νεοφύτου. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που άπτονται των αλλαγών που επιφέρει η οικονομική δυσπραγία καθώς και η επικείμενη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα.

Η διαχρονική ατολμία που έχουμε επιδείξει ως κράτος, ως κοινωνικοί εταίροι και ως κόμματα, συνέβαλε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα και αυτό καλούμαστε να αλλάξουμε άρδην, με τους εργαζομένους να είναι τα μεγαλύτερα θύματα. Όπως ανέφερε στη συνάντηση ο κος Νεοφύτου, «η κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύαμε, μετριόταν με βάση μερίσματα ευημερίας, σήμερα όμως» τόνισε, «πρέπει να γίνει δίκαιος καταμερισμός βαρών». Στο όνομά των εργαζομένων εφαρμόσαμε πολιτικές που τους οδήγησαν στην ανεργία και αυτό πρέπει να αλλάξει. Έστω και υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, επιβάλλεται να λειτουργούμε παραγωγικά, με σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος που μας στοίχησαν ακριβά, πάντα στο πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πριν από αρκετά χρόνια, δαιμονοποιήσαμε της ιδιωτικοποιήσεις, ανέφερε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, και εξήρε τις κινητοποιήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικά της ΣΕΚ που ήταν μπροστά με τις θέσεις τις επί του θέματος. Σήμερα πρακτικά εξαναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε στις ιδιωτικοποιήσεις ομολογουμένως όχι την καλύτερη χρονική περίοδο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του δημοσίου σε ένα σύγχρονο και παραγωγικό τομέα είναι αναγκαιότητα ζωτικής σημασίας. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε με θάρρος σε τομές για να επιτύχουμε την παραγωγική και αρμονική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ένας σύγχρονος δημόσιος τομέας που θα είναι αρωγός στην καινοτομία και στην οικονομική δραστηριότητα σε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης. Βασικός πυλώνας σε μια ανταγωνιστική οικονομία, είναι οι απολαβές, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, να βασίζονται στην παραγωγικότητα.  Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα θέσουμε τις σωστές και στέρεες βάσεις για το νέο οικονομικό μοντέλο που θα επιφέρει την ανάπτυξη.

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις εδώ:  http://youtu.be/UIDadPuyRK8

Λευκωσία 14 Οκτωβρίου  2013

 

Δήλωση του Προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου με το πέρας της συνάντησης με την Γ.Γ. ΣΕΚ :

Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού συναντήθηκε σήμερα με την Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ, η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιείται μετά από την ανάληψη της Προεδρίας του κόμματος από τον κο Νεοφύτου. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που άπτονται των αλλαγών που επιφέρει η οικονομική δυσπραγία καθώς και η επικείμενη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα.

Η διαχρονική ατολμία που έχουμε επιδείξει ως κράτος, ως κοινωνικοί εταίροι και ως κόμματα, συνέβαλε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα και αυτό καλούμαστε να αλλάξουμε άρδην, με τους εργαζομένους να είναι τα μεγαλύτερα θύματα. Όπως ανέφερε στη συνάντηση ο κος Νεοφύτου, «η κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύαμε, μετριόταν με βάση μερίσματα ευημερίας, σήμερα όμως» τόνισε, «πρέπει να γίνει δίκαιος καταμερισμός βαρών». Στο όνομά των εργαζομένων εφαρμόσαμε πολιτικές που τους οδήγησαν στην ανεργία και αυτό πρέπει να αλλάξει. Έστω και υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, επιβάλλεται να λειτουργούμε παραγωγικά, με σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος που μας στοίχησαν ακριβά, πάντα στο πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πριν από αρκετά χρόνια, δαιμονοποιήσαμε της ιδιωτικοποιήσεις, ανέφερε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, και εξήρε τις κινητοποιήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικά της ΣΕΚ που ήταν μπροστά με τις θέσεις τις επί του θέματος. Σήμερα πρακτικά εξαναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε στις ιδιωτικοποιήσεις ομολογουμένως όχι την καλύτερη χρονική περίοδο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του δημοσίου σε ένα σύγχρονο και παραγωγικό τομέα είναι αναγκαιότητα ζωτικής σημασίας. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε με θάρρος σε τομές για να επιτύχουμε την παραγωγική και αρμονική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ένας σύγχρονος δημόσιος τομέας που θα είναι αρωγός στην καινοτομία και στην οικονομική δραστηριότητα σε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης. Βασικός πυλώνας σε μια ανταγωνιστική οικονομία, είναι οι απολαβές, τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, να βασίζονται στην παραγωγικότητα.  Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα θέσουμε τις σωστές και στέρεες βάσεις για το νέο οικονομικό μοντέλο που θα επιφέρει την ανάπτυξη.

Παρακολουθήστε τις δηλώσεις εδώ:  http://youtu.be/UIDadPuyRK8

Λευκωσία 14 Οκτωβρίου  2013

 

[διαβάστε περισσότερα...]

Flickr Feed

Παρ, 13 Μάι 2016

Δελτίο Τύπου Δημοκρατικού Συναγερμού

Χθες η κυρία Ελένη Θεοχάρους εξήγγειλε την υποψηφιότητά της για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018.

Επιτέλους τώρα, μετά από τρεις μήνες, ξέρουμε και ξέρει και ο κόσμος για ποιο λόγο αποχώρησε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Παρ, 13 Μάι 2016

Speech by Democratic Rally President Mr. Averof Neofytou on the occasion of the visit of EPP President to Cyprus Mr. Joseph Daul

Thursday, 12th May 2016, Kantara Room, Hilton Cyprus, Nicosia, 9.00 pm

Your Excellency,

Dear President of the European People’s Party,

Dear Ministers and dear Friends,

It is an honor to have here among us Mr. Joseph Daul, the President of the EPP, who is a deeply committed European and a true friend of Cyprus.

The European People’s Party, dear President, is for us, more than a party. The European People’s Party is where we belong. It is our political family. It symbolizes the extension of our values at a European level.

And for this, we greatly appreciate your presence here today during this election campaign.

Dear President,

As soon as this government came to office, we faced a huge challenge: recession, unemployment and a destroyed banking system. We decided that the best way to tackle the challenges was to implement a difficult 3-year economic programme that included harsh terms.

We choose to follow the difficult path of the programme, despite suggestions from the opposition for the contrary. Many predicted our failure. We proved them wrong. After 3 years of hard work and sacrifices, Cyprus exited the programme as of March 31st. We still face challenges, but our economy is growing, investments are rising and unemployment is falling.

The only way to tackle the problems is to further reform our country while at the same time remaining true to our values and the electorate.

We have achieved, dear President, conditions of stability and growth. The dangers though are far from over. The voices of populism are becoming louder and louder. We cannot afford to risk the prospects of this country in the hands of those that brought Cyprus to its knees.

Our greatest challenge though, is ending the four decades of occupation and division of our country.

President Anastasiades is negotiating in good faith with the Turkish Cypriot leadership and we have achieved significant progress in finding common ground.

However, obstacles still remain and we still have a long way to go. Turkish officials have also expressed their support for a solution but they have yet to prove in practice that they really mean what they say.

I want to make clear that an agreement on Cyprus will also be a game changer for EU - Turkey relations.

Regarding the chapters frozen by the Republic of Cyprus due to Turkey’s refusal to implement the Ankara Protocol and its obligations under the negotiating framework, our position cannot change before Turkey fulfilled the above mentioned obligations.

Dear President,

On May 22nd, the Cypriot society will be called upon to make a decisive choice: Whether the country will continue its path to recovery, further reducing unemployment and keep providing a stable outlook for the country. Or whether to return to old practices and attitudes that caused the economic crisis and the deadlocks.

Dear President, it is indeed an honor to welcome you here in Cyprus.

Πεμ, 12 Μάι 2016

Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ κ. Πρόδρομου Προδρόμου για τις νέες τουρκικές προκλήσεις στην Α.Ο.Ζ της Κύπρου.

Μπροστά στους νέους προκλητικούς τουρκικούς ισχυρισμούς, η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι εκείνη της Κυβέρνησης. Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη νομιμότητα.

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει προχωρήσει μάλιστα, όπως προνοεί το διεθνές δίκαιο, σε οριοθέτησή της μέσα από συμφωνίες με γειτονικές χώρες οι οποίες σέβονται και  εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο και δεν δοκιμάζουν να ασκούν πολιτική πειρατίας, όπως η Άγκυρα. Η Κυβέρνηση μας προασπίζεται και κατοχυρώνει αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας μας. 

Καλά θα κάνει η Τουρκία να δεχτεί και να προσχωρήσει στη διεθνή σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας. Διαφορετικά θα αντιμετωπίζει θέσεις αρχών και αποφάσεις όπως αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αίτημά της για τις θεωρήσεις εισόδου Τούρκων υπηκόων.